Showwall歌詞秀女歌手黃乙玲成名金曲大碟 甘是你無情

甘是你無情

專輯:成名金曲大碟
主唱:黃乙玲

作詞:蔣錦鴻
作曲:陳宏

風吹風吹斷了線,親像咱的感情冷一半
要走弄無講按怎,放棄我放棄我寂寞塊孤單
甘是你甘是你,已經有人來做伴,甘是你甘是你,已經變心無愛我
欺騙著我,放棄著我,你呀你‧你呀你,甘講你甘講你無心肝

風吹風吹斷了線,親像咱的感情冷一半
要走弄無講按怎,放棄我放棄我寂寞塊孤單
甘是你甘是你,已經有人來做伴,甘是你甘是你,已經變心無愛我
欺騙著我,放棄著我,你呀你‧你呀你,甘講你甘講你無心肝

甘是你甘是你,已經有人來做伴,甘是你甘是你,已經變心無愛我
欺騙著我,放棄著我,你呀你‧你呀你,甘講你甘講你無心肝

成名金曲大碟

Showwall